Ga naar hoofdinhoud
Gratis verzending vanaf €30, binnen Nederland. Voor 15.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.

  Terms of service

  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AlchemiA zijn deze Algemene
        Voorwaarden van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
        toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
        geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
        ten behoeve van AlchemiA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
        AlchemiA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen van AlchemiA zijn vrijblijvend en AlchemiA behoudt zich uitdrukkelijk het recht
        voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
        noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AlchemiA.
        AlchemiA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
        verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
        AlchemiA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3. Prijzen en betalingen
  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en
        exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
        vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na
        factuurdatum bij leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3.3 Betaling kan geschieden per automatische incasso, iDEAL of op factuur.
        Bij betaling per factuur gaat artikel 3.2 in werking.
  3.4 Bij het gebruik maken van de betalingsoptie van automatische incasso dient het online
        inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden naar AlchemiA.
        Hiermee machtigt u AlchemiA tot automatische incasso tot wederopzegging. Het bedrag zal
        worden afgeschreven van het in het inschrijfformulier opgegeven rekeningnummer. Indien u
        het niet eens bent met de afschrijving kunt u dit binnen dertig (30) dagen door uw bank
        ongedaan laten maken.

  3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
        bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
        de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging
        door AlchemiA.

  Artikel 4. Levering
  4.1 De door AlchemiA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
        leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
        te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
        leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst 
        in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
        ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
  4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn
        voor verzending aan u.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
        overeenkomst aan AlchemiA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
        gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AlchemiA
        geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  6.2 AlchemiA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
        (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
        beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u AlchemiA daarvan zo spoedig mogelijk en in
        ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
        mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AlchemiA
        de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
        producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product
        binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan AlchemiA te retourneren. Retourzendingen worden
        in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij
        tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie
  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
        mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
        verkeer tussen u en AlchemiA , dan wel tussen AlchemiA en derden, voor zover betrekking
        hebbend op de relatie tussen u en AlchemiA , is AlchemiA niet aansprakelijk, tenzij en voorzover
        sprake mocht zijn van opzet of grove schuld  van AlchemiA .

  Artikel 9. Overmacht
  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AlchemiA ingeval van overmacht
        het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
        overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
        delen en zulks zonder dat AlchemiA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
        omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AlchemiA kan worden
        toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
        of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 10. Diversen
  10.1 Indien u aan AlchemiA schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat
        adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AlchemiA schriftelijk opgave doet van een ander
        adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

  Arikel 11. Disclaimer
  11.1 AlchemiA doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en
          nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.o.v. de juistheid van de verstrekte
          informatie.Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten
          ontlenen aan de op de website aangeboden informatie  Alle informatie is onder voorbehoud
          van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
  11.2 Wanneer door AlchemiA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
          Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
          Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
          AlchemiA deze Voorwaarden soepel toepast.
  11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
          AlchemiA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
          komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AlchemiA vast te stellen nieuwe
          rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 AlchemiA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
          Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
          recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
           rechter in Nederland.

  Jouw Winkelwagen

  Your cart is currently empty.
  Click here to continue shopping.
  Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We komen snel bij je terug. Bedankt voor je aanmelding Bedankt! We laten je weten wanneer deze beschikbaar is! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart