Ga naar hoofdinhoud
Gratis verzending vanaf €35 binnen Nederland. Voor 15.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden!

  Terms of service

  Algemene voorwaarden Alchemia / Jiri & Friends

   

  Artikel 1 Definities
  1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroeps- activiteit.
  3 Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alchemia in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  4 Dag: kalenderdag.
  5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
  6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een be- paalde periode.
  7 Ondernemer: de besloten vennootschap Alchemia B.V. en de daaronder vallende handelsnamen die Alchemia hanteert zoals Heilig Hout.
  8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  9 Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping.
  10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden.

  Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
  1 Alchemia B.V. is gevestigd te (6086AH) Neer aan de Napoleonsweg 70 en geregistreerd onder KvK-nummer 74003143.
  Artikel 3 Toepasselijkheid
  1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alchemia en op alle met Alchemia aangegane overeenkomsten.
  2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  3 Indien ook Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Alchemia is ingestemd.
  4 Door het gebruik van de internetsite van Alchemia en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
  5 Alchemia is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
  Artikel 4 Aanbiedingen
  1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbie- dingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Alchemia garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  Artikel 5 Prijzen
  1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
  2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
  3 Koper is de prijs verschuldigd die Alchemia in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsop- gave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Alchemia worden gecorrigeerd.
  4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.
  Artikel 6 Betaling
  1 In het geval een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn Koper in verzuim is.
  Artikel 7 Levering en leveringstijd
  1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fa- tale termijn. Alchemia kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper wordt besteld, geeft Alchemia aan wanneer het product weer beschikbaar is.
  Artikel 8 Inspecteren en ontbinden
  1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
  2. Koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Koper Alchemia niet binnen acht dagen na aflevering van het product daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven.
  3.Voor overeenkomsten met consumenten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na aflevering van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan Alchemia binnen veertien dagen na aflevering van het product door middel van toezending van het modelformulier voor herroeping of op andere on- dubbelzinnige wijze. De consument zendt binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de melding van ontbinding het product terug aan Alchemia. De verzendkosten
  in zo’n situatie komen voor rekening van Koper.
  4. Koper is niet gerechtigd om eenzijdig een (stilzwijgend ontstane) duurovereenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
  Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
  1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Alchemia is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
  Artikel 10 Aansprakelijkheid
  1 Alchemia is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Alchemia B.V. Alchemia is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
  2 Indien Alchemia om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Alche- mia verzekering hieromtrent wordt vergoed, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. 3 Het is mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Alchemia behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Alchemia of overeenkomsten gesloten met Alchemia worden in eerste aanleg voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel locatie Zwolle.

   

  *Alleen de hoogste korting of aanbieding wordt toegepast

  Jouw Winkelwagen

  Your cart is currently empty.
  Click here to continue shopping.
  Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We komen snel bij je terug. Bedankt voor je aanmelding Bedankt! We laten je weten wanneer deze beschikbaar is! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart